Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 OÜ Janteri poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Janteri Koolitus.
1.2 Janteri Koolitus korraldab täiskasvanutele suunatud raamatupidamise täienduskoolitust.
1.3 Janteri Koolitus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning ettevõttes kehtestatud kvaliteedinormidest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Janteri Koolituse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel koolituse lühitutvustuse juures.
2.3 Janteri Koolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas teoreetilise ja praktilise töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetod;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Janteri Koolituse poolt kaasatud koolitajad omavad magistrikraadi, pikaajalist töökogemust õpetataval erialal, raamatupidaja kutsetunnistust ja täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal.
Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõik kursused on Janteri Koolituse kodulehel vähemalt kaks kuud enne kursuse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest.
4.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppe-eesmärgid ja koolitusvajadus. Õppida saab endale sobival ajal, sest Janteri Koolitus pakub valdavalt e-koolitusi, mida saab läbida omas kodus ja omas tempos.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt kaks nädalat enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta: ajakava ja arve koolituse maksumuse ning maksetingimuste kohta.
4.4 Kõik koolitused toimuvad Janteri Koolituse Moodle keskkonnas, millele ligipääsu saab õppija pärast arve tasumist.
4.6 Janteri Koolituse eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Iga kursuse lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse sisule, läbiviijale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.2. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel muudetakse kursuse sisu või täiendatakse korraldust.